Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Ynformaasjebrief + Ynformaasjebrosjuere Willewike 2018

(Geplaatst op zondag 8 april 2018)

Hjirûnder is it ynformaasjebrief en de ynformaasjebrosjuere fan de Willewike 2018 te finen.

Klik op de link om dizze te iepenjen:

YnformaasjebriefWillewike2018

Ynformaasjebrosjuere Willewike 2018

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube