Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Opjefte

Opjefte foar de WilleWike

  Yn ferbân mei Covid-19 binne de ynskrieuwingen foar 2020 stop setten.

  WilleWike

  © 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

  @willewike op twitter

  Folgje de Wille Wike op

  FacebookTwitterYoutube