Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Ferhalen willewike 2015 FU

Dei 1 en 2

Wy binne om 6 oere oankaam yn de haven fan Skylge, doe ha we fytst nei Hoarn, nei de Folkshegeskoalle. Dêr ha we no ien nacht sliept en dat wie hiel gesellich! Hjoed binne we te midgetgolfen west, en de winnaars mochten dan in ijsko mei ‘chocodip’, de ferliezers in gewoan softijsje. Wy hienen wûn fansels, dus krigen wy in hearlik ijsje! Asen sille we fuotbaljen, en jûn om kertier foar 6en iten. Dernei lekker nei it strân. Zoë van der Ploeg  We gienen 6 oere  fan Harns mei de boat nij Skylge ta. We moesten 2 oeren op de boat sitte. We kaamen rûn 8 oere oan op it eilân Skylge. Doe gienen  we fytsen nij it plakje hoorn. Wylst we te fytsen wienen,  kwamen we allegear fjuorkes tsjin, en wy tochten we wolle der wol efkes  sjen. We kamen ûngefear  om kertier oer 9 oan op it sliepplak. Doe gien we alle bedden opmeitsjen. We gienen 11 oere op bêd. Tessa van der Werff

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube