Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Lieding

Elts jier gean der yn elts gefal fiif begelieders mei. Twa soargje foar it ûnderwiisprogramma, twa soargje foar de oare aktiviteiten en ien is algehiel begeliedend en stypjend wêr nedich. Us begelieders binne dwaande mei harren PABU- of learare-oplieding of binne learkrêften út it basisûnderwiis of it fuortset ûnderwiis. Wy sette ek graach minsken yn dy’t yn harren jeugd sels mei west hawwe mei de WilleWike, of dêrfoar de Skriuwwike.

De lieding dy’t mei de Willewike 2019 mei sil:

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube