Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


Bestjoer

Net in stifting sûnder bestjoer. De WilleWike wurdt sûnt in tal jierren organisearre troch de Stifting Tsjille en Wille (KvK: 01139820). Dizze stifting soarget elts jier foar de oanfraach fan de subsydzje by de provinsje, it tafersjoch op de webside, de finânsjes, de organisaasje, de lieding en de oanmeldings.

It bestjoer is op dit stuit sa:

Sanne de Jong – foarsitter

Rene Wielinga – ponghâlder

Pieter Duijff – sekretaris

Imelda Torensma – lid

Eareleden

Dit binne âld-leden dy’t de ôfrûne jierren in soad betsjutte hawwe foar de stifting. Se binne troch it bestjoer beneamd ta earelid en se fertsjinje it dêrom om mei eare neamd te wurden op ús webside:

Fokke Jagersma

Cees Visser

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube