Wille Wike 2020:


It Coronavirus hat ek gefolgen foar de WilleWike 2020. Spitigernôch kin dy net trochgean. Wy sjogge jim graach wer yn 2021!


(Geplaatst op zondag 29 april 2018)

Hoi allegear!

Processed with VSCO with a5 preset Processed with VSCO with a5 preset

Wy hawwe hearlik iten hjoed. De kok hie tortillataart makke, eltsenien is oan it smikkeljen west. Wy hawwe fannejûn te bowlen west en dat wie hiel moai!

Processed with VSCO with av4 preset Processed with VSCO with av4 preset

Elisa en Nika hienen de heegste skore. Der wienen ek guon bern dy’t in soad wille hellen út akrobatyk in de pleatselike disko…

Processed with VSCO with kp9 preset
We hienen wer in privébus hjoed mei deselde bussjauffeur Jos. It wie hiel gesellich yn de bus en we ha ‘Jossie bedankt’ mei syn allen songen foar Jos. Dit fûn der machtich!

Processed with VSCO with a5 preset Processed with VSCO with a5 preset

We lizze no al eefkes op bêd en ha de dei fannejûn ôfsluten mei in spultsje.

 

Wy sizze lekker sliepe en oant moarn!

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube