Wille Wike 2017:


Basisûnderwiis:
21 oant en mei 26 april 2017

Foartset ûnderwiis:
25 oant en mei 29 april

Mear ynformaasje!

Frysk is Fun!

De WilleWike is in fakânsjewike foar Fryske bern fan de basis- en fuortsetûnderwiisskoallen. De wike rjochtet him op de groepen 6, 7 en 8 fan it basisûnderwiis en de earste trije klassen fan it fuortset ûnderwiis. Yn de moarntiid is der tiid foar de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fan it wurd. Middeis geane wy it eilân oer, of wurde der spultjes, in sneuptocht of in ekskurzje organisearre. Fansels dat wer op ús fertroude lokaasje, de skitterende Folkshegeskoalle yn Hoarne op Skylge!

Basisûnderwiis

De lieding dy’t kommend jier mei sil mei it basisûnderwiis, stelt him hjir efkes koart foar: Sanne en Jan (sjoch fuortset ûnderwiis)Dennis, Fenne, Joyce en Rikst.

Hoi! Myn namme is Dennis en ik bin 28 jier en ik doch de oplieding learaar Frysk op de NHL. Ik wenje tegearre mei myn freondinne Puck en har dochter fan fiif, Veerle. Myn hobbys binne films en moaie dingen dwaan mei myn freonen. My liket it  moai ta om mei de Willewike mei te gean, omdat ik it moai fyn om mei bern te wurkjen en it is gewoan in super moai kamp!

Hoi! Myn namme is Fenne en ik bin 22 jier. Op dit momint studearje ik foar ‘Sociaal Pedagogisch Hulpverlener’. Myn hobbys binne sjonge, toanielspylje en sporte. Ik gean kommend jier wer as lieding mei, omdat de Willewike yn ien wurd top is! Gesellige dagen mei moaie aktiviteiten! Ik soe sizze: jou dy gau op!

Hoi! Ik bin Joyce en ik bin 20 jier âld, dit jier sil ik foar it earst mei as ien fan de lieding fan de Willewike. Ik wenje yn Laaksum, by myn âlden. Myn hobbys binne (skûtsje)sile, jogge en ek bin ik gek op muzyk. Yn myn frije tiid praat ik graach mei myn freonen ôf. Ik wurkje yn in kafee yn Starum en simmers syl ik mei as maat op ferskate skûtsjes om deitochten te meitsjen mei gasten. Yn 2015 bin ik begûn mei de learare-oplieding ta learaar Frysk. Dêrfoar haw ik de oplieding ‘ûnderwiisassistent’ dien. (Skoal)kampen fyn it altyd hiel moai en dêrom sjoch ik mei nocht út nei de Willewike!

Hoi elkenien! Ik bin Rikst en ik bin 20 jier âld. Ik studearje op dit momint Rjochten yn Grins. Fierder hâld ik fan dûnsjen (jazz of modernjazz) en toaniel of teatersport. Wat ik ek moai fyn, is servys beskilderje. Ik haw as bern twa kear mei west mei de Willewike, en dit jier gean ik foar de earste kear mei as lieding. Ik ha der in soad sin oan!

Fuortset ûnderwiis

Wy binne noch op syk nei ien dy't mei wol as lieding foar it FU! Witsto ien dy't hjir geskikt foar is? Foar fragen of mear ynformaasje kinst maile nei  fenne@willewike.nl of sanne@willewike.nl

De lieding foar it fuortset ûnderwiis bestiet kommend jier út: Adriaan, Imelda, Jan en Sanne

Hoi allegear! Myn namme is Adriaan en dit is myn earste jier as lieding fan de Willewike. Ik bin treddejiers studint 'Sosjale Geografy en Planology' yn Grins en bin fan plan oar jier de edukative minor te dwaan. Fierder hâld ik in protte fan muzykharkjen, hurdrinnen en sa no en dan in searje sjen. It is dus myn earste kear, mar ik haw allinne mar positive dingen heard en dêrom wol ik it graach sels meimeitsje. Ik ha der hartstikke sin oan!

Hoi allegear! Ik bin Imelda en bin 21 jier âld. Ik haw de stúdzje dosint Frysk dien oan de NHL yn Ljouwert en gean dêrom ek graach mei de Willewike mei. It Frysk is in moaie taal en ik fyn it belangryk dat dy bestean bliuwt. Troch mei de Willewike mei te gean, kin ik dêr sels ek in bydrage oan leverje. Fierders binne myn hobbys skeelerjen, kreatyf dwaande wêze en lekkere koekjes, cakejes en sa bakke.

Hoi! Myn namme is Jan en ik bin 20 jier âld. Ik bin earstejiers studint oan ’e ‘Academische Pabo’ yn Grins. Dêrneist bin ik aktyf hurdfytser en wurkje ik yn in fytswinkel yn Ljouwert. Ik haw as bern twa kear mei west mei de Willewike en sil dit jier foar de twadde kear mei as lieding.

Hoi allegearre! Myn namme is Sanne en ik bin 22 jier. Ik bin fjirdejiers studint op de ‘Academische Pabo’ yn Grins. Neist skoalle fyn ik it lekker om efkes te lêzen, in film te sjen of my kreatyf dwaande te hâlden. Ik sil dit jier foar de fjirde kear mei de Willewike mei en fyn it noch hieltyd in fantastyske wike. Sûnt twa jier bin ik mei as lieding foar beide groepen. Ik ha der al wer sin oan. Ien ding stiet wol fêst: It wurdt wer in wike fol wille!

WilleWike 2016

Basisûnderwiis: 29 april oant en mei 3 maaie (15 plakken) Fuortset ûnderwiis 3  oant en mei 7 maaie (15  plakken) Klik yn it menu om op te jaan. Fol is fol!

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

Dizze webside is makke troch buro0511.

@willewike op twitter

Moarnsiten #willewike2016 #dei2 https://t.co/X1Ry4TEtot - 10 moannen lyn

#willewike2016 #skylge #basisunderwiis https://t.co/auSKUg0Qd8 - 10 moannen lyn

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube