Wille Wike 2018:


Basisûnderwiis:
28 april oant en mei 2 maaie 2018

Foartset ûnderwiis:
1 oant en mei 5 maaie

Mear ynformaasje!

Frysk is Fun!

De WilleWike is in fakânsjewike foar Fryske bern fan de basis- en fuortsetûnderwiisskoallen. De wike rjochtet him op de groepen 6, 7 en 8 fan it basisûnderwiis en de earste trije klassen fan it fuortset ûnderwiis. Yn de moarntiid is der tiid foar de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fan it wurd. Middeis geane wy it eilân oer, of wurde der spultjes, in sneuptocht of in ekskurzje organisearre. Fansels dat wer op ús fertroude lokaasje, de skitterende Folkshegeskoalle yn Hoarne op Skylge!

Basisûnderwiis is fol!

29258589_1464235520348924_3452163751608377821_n

Ynformaasje 2018

De ynformaasjebrief en de ynformaasjebrosjuere binne no te finen op de webside. Sjoch hjirfoar ûnder it kopke  NIJS. Ynformaasje

WilleWike 2018

  • Basisûnderwiis: 28 april oant en mei 2 maaie = FOL!!
  • Fuortset ûnderwiis 1 maaie oant en mei 5 maaie
Der binne noch in pear plakjes frij foar it fuortset ûnderwiis, fol =fol Klik yn it menu om op te jaan. Foar mear ynformaasje of fragen mail nei: ynfo@willewike.nl

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

Dizze webside is makke troch buro0511.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube