Wille Wike 2019:


Basisûnderwiis:
26 april oant en mei 30 april 2019

Foartset ûnderwiis:
30 april oant en mei 4 maaie 2019

Mear ynformaasje!

Frysk is Fun!

De WilleWike is in fakânsjewike foar Fryske bern fan de basis- en fuortsetûnderwiisskoallen. De wike rjochtet him op de groepen 6, 7 en 8 fan it basisûnderwiis en de earste trije klassen fan it fuortset ûnderwiis. Yn de moarntiid is der tiid foar de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fan it wurd. Middeis geane wy it eilân oer, of wurde der spultjes, in sneuptocht of in ekskurzje organisearre. Fansels dat wer op ús fertroude lokaasje, de skitterende Folkshegeskoalle yn Hoarne op Skylge!

Yndruk Willewike 2018!

Basisunderwiis

Jou dy no op foar de ...

Willewike fan 2019!

willewike promoasje

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

Dizze webside is makke troch buro0511.

@willewike op twitter

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube