Wille Wike 2018:


Basisûnderwiis:
28 april oant en mei 2 maaie 2018

Foartset ûnderwiis:
1 oant en mei 5 maaie

Mear ynformaasje!

Frysk is Fun!

De WilleWike is in fakânsjewike foar Fryske bern fan de basis- en fuortsetûnderwiisskoallen. De wike rjochtet him op de groepen 6, 7 en 8 fan it basisûnderwiis en de earste trije klassen fan it fuortset ûnderwiis. Yn de moarntiid is der tiid foar de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fan it wurd. Middeis geane wy it eilân oer, of wurde der spultjes, in sneuptocht of in ekskurzje organisearre. Fansels dat wer op ús fertroude lokaasje, de skitterende Folkshegeskoalle yn Hoarne op Skylge!

Basisûnderwiis

De lieding dy’t kommend jier mei sil mei it basisûnderwiis, stelt him hjir efkes koart foar: Dennis, Jan, Sanne en Stynke

Hoi! Myn namme is Dennis en ik bin 29 jier en ik haw de oplieding learaar Frysk dien op de NHL. Myn hobbys binne films en moaie dingen dwaan mei myn freonen. My liket it  moai ta om mei de Willewike mei te gean, omdat ik it moai fyn om mei bern te wurkjen en it is gewoan in super moai kamp!

Hoi! Myn namme is Jan en ik bin 21 jier âld. Ik bin twaddejiers studint oan ’e ‘Academische Pabo’ yn Grins. Dêrneist bin ik aktyf hurdfytser en wurkje ik yn in fytswinkel yn Ljouwert. Ik haw as bern twa kear mei west mei de Willewike en sil dit jier foar de tredde kear mei as lieding.

Hoi allegearre! Myn namme is Sanne en ik bin 23 jier. Ik bin lêstejiers studint op de ‘Academische Pabo’ yn Grins. Neist skoalle fyn ik it lekker om efkes te lêzen, in film te sjen of my kreatyf dwaande te hâlden. Ik sil dit jier foar de fyfde kear mei de Willewike mei en fyn it noch hieltyd in fantastyske wike. Sûnt trije jier bin ik mei as lieding foar beide groepen. Ik ha der al wer sin oan. Ien ding stiet wol fêst: It wurdt wer in wike fol wille!

Hoi! Myn namme is Stynke. Ik bin 20 jier âld en folgje de oplieding Logopedy yn Grins. Ik hâld fan muzyk: ik mei graach pianospylje, gitaarspylje en sjonge. Fierder hâld ik fan hurddrave en lêze. As bern bin ik trije kear mei west mei de Willewike en ik fyn it hiel leuk om foar de earste kear as lieding mei te gean. Ik bin der wis fan dat it gesellich wurdt en ik ha der in soad sin oan!

Fuortset ûnderwiis

De lieding foar it fuortset ûnderwiis bestiet kommend jier út: Dennis, Jan, Sanne (sjoch basisûnderwiis), Imelda en Rikst

Hoi allegear! Ik bin Imelda en bin 22 jier âld. Ik haw de stúdzje dosint Frysk dien oan de NHL yn Ljouwert en gean dêrom ek graach mei de Willewike mei. It Frysk is in moaie taal en ik fyn it belangryk dat dy bestean bliuwt. Troch mei de Willewike mei te gean, kin ik dêr sels ek in bydrage oan leverje. Fierders binne myn hobbys skeelerjen, kreatyf dwaande wêze en lekkere koekjes, cakejes en sa bakke.

Hoi elkenien! Ik bin Rikst en ik bin 21 jier âld. Ik studearje op dit momint Rjochten yn Grins. Fierder hâld ik fan dûnsjen (jazz of modernjazz) en toaniel of teatersport. Wat ik ek moai fyn, is servys beskilderje. Ik haw as bern twa kear mei west mei de Willewike, en dit jier gean ik foar de twadde kear mei as lieding. Ik ha der in soad sin oan!

WilleWike 2017

  • Basisûnderwiis: 21 april oant en mei 26 april (15 plakken)
  • Fuortset ûnderwiis 25 april oant en mei 29 april (15  plakken)
Klik yn it menu om op te jaan.

Fol is fol!

Foar mear ynformaasje of fragen mail nei: sanne@willewike.nl of imelda@willewike.nl

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

Dizze webside is makke troch buro0511.

@willewike op twitter

Moarnsiten #willewike2016 #dei2 https://t.co/X1Ry4TEtot - 1 jieren lyn

#willewike2016 #skylge #basisunderwiis https://t.co/auSKUg0Qd8 - 1 jieren lyn

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube