Wille Wike 2018:


Basisûnderwiis:
28 april oant en mei 2 maaie 2018

Foartset ûnderwiis:
1 oant en mei 5 maaie

Mear ynformaasje!

Frysk is Fun!

De WilleWike is in fakânsjewike foar Fryske bern fan de basis- en fuortsetûnderwiisskoallen. De wike rjochtet him op de groepen 6, 7 en 8 fan it basisûnderwiis en de earste trije klassen fan it fuortset ûnderwiis. Yn de moarntiid is der tiid foar de Fryske taal en kultuer yn de breedste sin fan it wurd. Middeis geane wy it eilân oer, of wurde der spultjes, in sneuptocht of in ekskurzje organisearre. Fansels dat wer op ús fertroude lokaasje, de skitterende Folkshegeskoalle yn Hoarne op Skylge!

Wy sykje lieding!

Willewike lieding

WilleWike 2018

  • Basisûnderwiis: 28 april oant en mei 2 maaie (noch 14 fan de 15 plakken frij!)
  • Fuortset ûnderwiis 1 maaine oant en mei 5 maaie (noch 9 fan de 15  plakken frij!)
Klik yn it menu om op te jaan.

Fol is fol!

Foar mear ynformaasje of fragen mail nei: rikst@willewike.nl of imelda@willewike.nl

WilleWike

© 2008 - 2014 WilleWike - Alle rjochten tabehalden. WilleWike wurdt stipe troch de Provinsje Fryslân.

Dizze webside is makke troch buro0511.

@willewike op twitter

Moarnsiten #willewike2016 #dei2 https://t.co/X1Ry4TEtot - 1 jieren lyn

#willewike2016 #skylge #basisunderwiis https://t.co/auSKUg0Qd8 - 1 jieren lyn

Folgje de Wille Wike op

FacebookTwitterYoutube